Trajtimi i bimes me preparate te gjitha sipas listes se BE-se do te rrise cilesine dhe sigurine e produktit per konsumatorin. Sigurimi i trajtimit te bimes dhe konsulenca e vazhdueshme qe ofron kompania Eli Eksport ne tegjitha fazat e zhvillimit jane nje garanci e shtuar e sigurimit te cilesise, sasise […]